PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk tudi iz izbirnih predmetov. Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa: družboslovno-humanistični sklop in naravoslovno-tehnični sklop.

Za šolsko leto 2020/2021 ponuja šola naslednje obvezne izbirne predmete:

Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Vsakemu izbirnemu predmetu predmetnik namenja po eno uro na teden, le tuji jezik poteka dve uri tedensko. Isti predmet učenec lahko izbere samo enkrat, izjema so le triletni predmeti. Posamezni predmeti so vezani na razred.

Izbrane izbirne predmete mora učenec obiskovati celo šolsko leto in je pri teh predmetih tudi ocenjen. Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Tudi letos bo prijava potekala elektronsko. Po pregledu in pogovoru starši skupaj z otrokom oblikujte seznam predmetov (oštevilčite), ki jih želi obiskovati vaš otrok v naslednjem šolskem letu.

Na 1. in 2. mestu naj bosta predmeta, ki predstavljata največji interes, naprej pa predmeti, za katerega je interes manjši. Če se kateri predmet zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, bo učencu/učenki dodeljen prvi naslednji zaporedni predmet s seznama, ki se bo izvajal.

Prijave na obvezne izbirne predmete bodo potekale preko eAsistenta. Starši boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do prijave in navodila. Prijave so odprte do petka, 20. 3. 2020.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na razrednika in pomočnico ravnatelja Sanjo Pavlinić Vidic (sanja.pavlinic@ostpavcka.si).

Lepo vas pozdravljamo.

Vodstvo šole