V šolskem letu 2012/2013 ministrstvo sofinancira šolo v naravi, ki jo bomo izvedli v 5. razredu. Starši, ki zaradi socialno-ekonomskega stanja družine ne boste mogli kriti stroškov izvedbe, lahko na šoli vložite vlogo za odobritev subvencionirane šole v naravi. Komisija bo vlogo ocenila s točkami. Vloge se razvrstijo glede na število točk, pri čemer so do subvencioniranja upravičeni tisti, ki zberejo večje število točk.

Praviloma se šola v naravi subvencionira v celoti. Če je prosilcev več, pa v ustreznem deležu oz. se najmanj polovici prosilcem subvencionira v celoti, ostalim pa v ustreznem deležu, pri čemer imajo prednost učenci z najnižjim dohodkom na družinskega člana.

Zaradi hitrejšega reševanja vloge je zaželeno, da vlogi priložite potrdila in dokazila.

Starši so o odločitvi obveščeni z odločbo v 30 dneh od preteka roka za oddajo vloge, ki je 17. 5. 2013.

Vloga.doc

Dostopnost