SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če vam je odločba potekla 31. 8. tekočega leta oz. do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, svetujemo, da vlogo za otroški dodatek ali posebno vlogo za subvencijo malice oziroma kosila vložite na pristojni center za socialno delo. Če imate še veljavno odločbo, vam tega ni potrebno storiti ob začetku šolskega leta, temveč takrat, ko vam le-ta poteče.

V šoli bomo podatke pridobili od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in jih upoštevali pri obračunu položnic.

Višina subvencije malice in kosila določena s trenutno zakonodajo. Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 evrov.

Pravica do subvencionirane malice ni prenosljiva. Višina subvencionirane malice je višina cene, po kateri šola zagotavlja malico učencem.

O pravici subvencije kosila odloča pristojni center za socialno delo po postopku kot za subvencijo malice. Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 evrov.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 

Šola organizira za učence 3., 5. in 7. razreda šolo v naravi. Socialno šibkejšim družinam v povezavi s KORK Mirna Peč šola omogoča subvencioniranje stroškov šole v naravi. Starši, ki ocenjujete, da boste težko zmogli plačilo, na šolo naslovite vlogo. Vlogi priložite vso dokumentacijo, ki izkazuje trenutni socialno-ekonomski položaj družine. Vlogo obravnava šolska komisija za socialna vprašanja. Starši o odločitvi prejmete odločbo.

Vloga za odobritev subvencioniranje šole v naravi

Vloga za odobritev subvencioniranje šole v naravi (pdf)