Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v februarju. Šola vpisuje v 1. razred otroke, ki so oziroma bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši so dolžni otroka v šolo vpisati v šolskem okolišu, kjer otrok biva.

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje šolanje odloži za eno leto. Starši na šolo naslovijo vlogo za odložitev šolanja, v kateri navedejo razlog odložitve. Vlogi priložijo tudi ustrezna mnenja npr. mnenje psihologa, zdravnika, vzgojitelja.

Na podlagi strokovnega mnenja imenovane komisije za ugotavljanje pripravljenosti otrok ob vstopu v šolo, ki jo sestavljajo zdravnik, učitelj in svetovalna delavka, o odložitvi šolanja odloča ravnatelj.

Starši najmanj tri mesece pred začetkom šolanja prejmejo potrdilo o vpisu otroka v šolo oz. odločbo o odložitvi šolanja.

Več informacij boste starši lahko prejeli na roditeljskem sestanku, ki bo sredo 15. 2. 2023, ob 17. uri.

Dostopnost