Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v februarju. Šola vpisuje v 1. razred otroke, ki so oziroma bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši so dolžni otroka v šolo vpisati v šolskem okolišu, kjer otrok biva.

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje šolanje odloži za eno leto. Starši na šolo naslovijo vlogo za odložitev šolanja, v kateri navedejo razlog odložitve. Vlogi priložijo tudi ustrezna potrdila (npr. mnenje psihologa, zdravnika), v kolikor z njimi razpolagajo.

Na podlagi strokovnega mnenja imenovane komisije za ugotavljanje pripravljenosti otrok ob vstopu v šolo, ki jo sestavljajo zdravnik, učitelj in svetovalna delavka, o odložitvi šolanja odloča ravnatelj. Starši najmanj tri mesece pred začetkom šolanja prejmejo potrdilo o vpisu otroka v šolo oz. odločbo o odložitvi šolanja.

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2023/2024 bo potekal po vnaprej določenem časovnem razporedu (termin bo naknadno objavljen).

Več informacij ste starši lahko prejeli na uvodnem roditeljskem sestanku, tukaj pa si lahko ogledate predstavitev.

Pričakovane spretnosti otroka ob vstopu v šolo

Vpisna dokumentacija:

Mojca Novak (mojca.novak@ostpavcka.si)