Z nacionalnim preverjanjem znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Cilj preverjanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Naloge sestavijo člani posebne predmetne skupine, ki jo imenuje minister, po predpisanem postopku pa ga šole izpeljemo v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom. Šifrirane naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. V 6. razredu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika – angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Letos bodo naši učenci preverjali znanje iz geografije.

Učenci s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo posebne prilagoditve, ki jih predhodno odobri Državni izpitni center.

Učenec in njegovi starši imajo/imate pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju. Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Nacionalno preverjanje znanja 2020/2021 (informacije za starše in učence)

ROKOVNIK ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Leto      Mesec    Datum – dan Dejavnost
2021 SEPTEMBER 1. 9. — torek Objava sklepa o izboru predmetov  in določitvi tretjega predmeta, izkaterih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
NOVEMBER 30. 11. – ponedeljek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in  9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
2021 MAJ

 

4. 5. — sreda

 

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine   za 6. in  9. razred

 

 

6. 5. — petek

 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

 

 

10. 5. — torek

 

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

JUNIJ 31. 5. — torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

31. 5. do 2. 6.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene Preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

3.6 -četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. 6. — torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

7. 6, – 9. 6.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10. 6. — petek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. 6. — sreda

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

24.6 – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda