Učenci 1. triletja so se v letošnjem šolskem letu skupaj s svojimi razredniki vključili v  Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko.

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije bomo spodbujali kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših učencev. Strmeli bomo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del načrtovanih dejavnosti. Razredniki bodo z učenci obiskovali bližnji gozd in obenem iskali pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdna šola ponuja otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, ki sledijo učnemu načrtu, bomo upoštevali otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno klimo tako pedagoškim delavcem kot učencem.

V projekt so se vključili oddelki 1. triletja. Skozi vse leto se bomo poskušali čim več zadrževati na prostem: v bližnjem gozdu, na travnikih, pozimi na snegu.

Dejavnosti  bomo prilagodili glede na starost in sposobnosti otrok. Ideje za delo bomo  črpali iz okolja, literature, izobraževanj ter preko izmenjave dobrih praks. Otrokom želimo s takšnim načinom dela privzgajati vrednote kot so spoštljiv odnos do narave, odgovornost, medgeneracijsko in medvrstniško sodelovanje. Zavedamo se pomena izkustvenega učenja, zato bomo gozd spoznavali na različne načine, z uporabo vseh čutil.

Koordinatorica projekta na šoli: Staša Hočevar Zajc

Dostopnost