• Učenci nevozači vstopajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka.

a) VARSTVO VOZAČEV

• Učenci vozači od 2. do 9. razreda vstopajo v šolo ob prihodu avtobusa. Prvi avtobus pripelje ob 6.35.

• Učenci vozači 2. in 3. razreda na pouk čakajo v jedilnici. Z dovoljenjem učitelja lahko odidejo v knjižnico.

• Učenci od 4. do 9. razreda na pouk počakajo v avli ali knjižnici.

• Sprehajanje, tekanje, posedanje in glasno govorjenje pred začetkom pouka na zgornjem in spodnjem hodniku ni dovoljeno.

• Nadzor nad učenci vozači opravljata dva dežurna učitelja po razporedu.

• Po končanih šolskih obveznostih učenci odidejo domov in se ne zadržujejo v prostorih šole ali okoli nje v času vzgojno-izobraževalnega dela, to je do 16.05.

• Učenci vozači od 2. do 9. razreda čakajo na odhod avtobusa v avli šole.

• Učencem vozačem ni dovoljeno zapuščati šole in šolskega prostora v času čakanja na avtobus.

b) JUTRANJE VARSTVO

• Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo v učilnici 1.a, od 6.15 do 8.15.

• Učenci 1. razreda, ki bi jutranje varstvo potrebovali pred 6.15, na začetek jutranjega varstva počakajo v zbirni skupini vrtca Cepetavček, v igralnici 8. Starši morajo v tem primeru napisati prošnjo z utemeljitvijo razlogov. Prošnjo naslovijo na vodstvo zavoda.

• Jutranje varstvo za učence nevozače od 2. do 5. razreda, ki jih pripeljejo starši v šolo, je plačljivo in se prične po prihodu prvega avtobusa, ob 6.35. Učenci čakajo na pričetek pouka v za to določeni učilnici.

• Učenci 2. in 3. razreda, ki bi jutranje varstvo potrebovali pred prihodom prvega avtobusa (pred 6.35), morajo v tem primeru napisati prošnjo z utemeljitvijo razlogov. Prošnjo naslovijo na vodstvo zavoda.

• Vloga za jutranje varstvo je na spletni strani šole.

• Jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda je plačljivo po ceniku.

Dostopnost