Spoštovani starši!

S 1. februarjem 2013 stopi v veljavo nov Zakon o šolski prehrani, ki omogoča pridobitev subvencije učencem in dijakom po nekoliko ugodnejših pogojih od dosedanjih.

Zakon določa, da so do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Do subvencije za kosilo pa so upravičeni učenci, katerih omenjeni dohodek ne presega 18 %.

Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci že pridobili subvencijo, se ne spremenijo oziroma veljajo do izteka.

Učenci, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo starši veljavno odločbo o otroškem dodatku in v kateri je ugotovljen odstotek neto plače manjši od 53 %, bodo to pravico pridobili s 1. 2. 2013. Do konca meseca januarja bo pristojni center za socialno delo po uradni dolžnosti izdal odločbo o upravičenosti do subvencije, zato novih vlog ni potrebno oddajati.

Učenci, ki nimajo subvencionirane prehrane in v družinah nimate veljavne odločbe o otroškem dodatku a menite, da ste upravičeni do subvencije malice in/ali kosila, oddajte vlogo na pristojni center za socialno delo, ki bo preveril upravičenost pravice. V kolikor želite, da se vam pravica prizna s 1. 2. 2013, morate vlogo vložiti najkasneje do 12. 3. 2013. Svetujemo, da vlogo vložite čim prej.

Z novo prijavo na šolsko prehrano lahko še vedno prijavite učenca tudi na kosilo. Prijavo oddate v tajništvo šole.

Pripravila                                                                                                         Ravnatelj

Mateja Ancelj                                                                                                  Danijel Brezovar

Dostopnost