Z nacionalnim preverjanjem znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Cilj preverjanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Naloge sestavijo člani posebne predmetne skupine, ki jo imenuje minister, po predpisanem postopku pa ga šole izpeljemo v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom. Šifrirane naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. V 6. razredu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika – angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Letos bodo naši učenci preverjali znanje iz kemije.

Učenci s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo posebne prilagoditve, ki jih predhodno odobri Državni izpitni center.

Učenec in njegovi starši imajo/imate pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju. Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Nacionalno preverjanje znanja 2017/2018 (informacije za starše in učence)

 

ROKOVNIK ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

4. 5. 2018 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
7. 5. 2018 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

9. 5. 2018

NPZ iz angleščine za 6. razred

NPZ iz kemije za 9. razred

29. 5. 2018 Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki
  5. 6. 2018 Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki
5. 6. – 7. 6. 2018 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
18. 6. 2018 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
21. 6. 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev v 6. razredu
29. 5. – 31. 5. 2018 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
  6. 6. 2018 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu
15. 6. 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev v 9. razredu

Dostopnost