Obvestilo o izbirnih predmetih za šolsko leto 2018/2019

Poleg obveznih predmetov izvaja osnovna šola za učence od 4. do 6. razreda neobvezne izbirne predmete in za učence 7., 8., in 9. razreda pa obvezne in neobvezne izbirne predmete. Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikacijah, ki jih najdete na šolski spletni strain. 

  • Izbirni predmeti za učence drugega triletja
  • Izbirni predmeti za učence tretjega triletja

Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: obvezni izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti.

  • Učenec 1. razreda in od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno. Prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.
  • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov, in sicer na predlog staršev. Starši podpišejo izjavo. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

NAVODILA ZA PRIJAVO

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo. Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka (preduro ali 6. in 7. uro, lahko pa tudi strnjeno v enem obdobju).