Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu določa, da svet staršev opravlja naslednje naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2021/2022:

Predsednik Sveta staršev v mandatnem obdobju 2020/2024 je Jože Strojinc, njegova namestnica pa Blažka Kristan.


Poslovnik

Zapisniki sveta staršev:

ZAPISNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022:

 • sestanek: 28. 9. 2021 (pdf)

ZAPISNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021:

 • sestanek: 21. 9. 2020 (pdf)
 • sestanek (korespondenčni): 23. 9. 2020 in 24. 9. 2020 (pdf)
 • sestanek (korespondenčni): 3. 11. 2020 in 4. 11. 2020 (pdf)
 • sestanek: 10. 11. 2020 (pdf)
 • sestanek: 20. 5. 2021 ((pdf)

ARHIV ZAPISNIKOV