Select Page

V svetovalni službi pomagamo učenkam in učencem pri izbiri srednje šole. Dodatne informacije o srednjih šolah najdete tudi na straneh mojaizbira.si, esvetovanje.ess.gov.si in na spletnih straneh srednjih šol.

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

 

Merila za vpis v srednje šole

V primeru omejitve vpisa se za vpis v srednjo šolo upoštevajo:

 • 1. točke, pridobljene z učnim uspehom, kjer lahko učenec zbere največ 175 točk: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole (slovenščina, matematika, tuji jezik, naravoslovje, tehnika in tehnologija, biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina, domovinska in državljanska vzgoja ter etika, likovna umetnost, glasbena umetnost ter šport)
 • 2. točke, pridobljene po drugih merilih:
  • točke, dosežene na nacionalnih preizkusih znanja v 9. razredu iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta;
  • uspešno opravljen preizkus nadarjenosti za vpis v program umetniških gimnazij (tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik itd.);
  • pridobljen status športnika A (10 točk) ali B (5 točk) za vpis na športni oddelek gimnazijskega programa.

 

Rokovnik za izvedbo vpisa v šolskem letu 2019/2020 – NOVO OBVESTILO

Spoštovani,

Dne, 20. 4. 2020, smo prejeli obvestilo ministrstva glede vpisa v srednje šole. Posredovan nam je bil tudi nov rokovnik. V spodnji tabeli so z zeleno barvo označeni novi roki, ki jih ob vpisu upoštevajte. Vpis boste izpeljali starši sami,  za pomoč pa se lahko obrnete tudi na moj e-naslov: mateja.ancelj@ostpavcka.si.

PRIJAVA

Do 11. maja 2020 morate prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole poslati na želeno šolo. Vsak kandidat odda samo eno prijavnico. Prijavnico natisnite, jo izpolnite, podpišite (kandidat in starši) in jo pošljite na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa jo skenirano (fotografirano) na elektronski naslov šole. Če boste prijavnico pošiljajo po elektronski pošti, svetujejo, da jo v vednost pošljete tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev v srednji šoli.

Podpis in žig ravnatelja osnovne šole nista potrebna.

PRENOS PRIJAVNICE

Če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da na “staro” srednjo šolo na e-naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujete skenirano (fotografirano) izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da svetovalni delavec v vašem imenu odjavi kandidata v programu, za katerega ste prvotno oddali prijavnico in jo posreduje na drugo srednjo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

OMEJITEV VPISA

Tisti kandidati, ki bodo prijavljeni v program srednje šole, kjer bo omejitev vpisa in ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer ste oddali prijavnico, in sicer do 9. 7. 2020 do 13. ure. Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, boste dobili na srednji šoli. Prijavnica za 2. krog pa bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva. 

Ostali postopki se bodo izvajali po spodnjem rokovniku. Spremljajte tudi obvestila na spletnih straneh srednje šole.

Prijavnica za vpis v srednjo šolo: Nova_prijavnica_za_vpis_v_srednjo_solo

 

Mirna Peč, 21. 4. 2020                                                                                                                                       Mateja Ancelj

 

14. 2. 2019 in 15. 2. 2020  Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 do 13. 2. 2020  Seznanjanje  učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje   navodil in svetovanje
 do 4. 3. 2020  Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v   srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju   posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 med 11. 3. in 21. 3. 2020  Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega   vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija
 do 26. 3. 2020  Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju   posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 do 11. 5. 2020  Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednjih šol
 20. 5. 2020 (do 16. ure)  Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (internet)
 med 1. in 6. 6. 2020  DODATNO: Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja   posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 do 16. 6. 2020 do 14. ure  Morebitni prenosi prijav
 do 24. 6. 2020  Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (posredovanje obvestila kdaj se kandidati zglasijo na srednji   šoli in kaj naj prinesejo s seboj …)
 do 26. 6. 2020  Obveščanje šol o omejitvah  in spremembah obsega razpisanih mest (srednje šole), javna objava omejitve vpisa   na spletni strani ministrstva
 15. 6. 2020  Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda OŠ in ostale dokumentacije
 med 30. 6. in 6. 7. 2020 do 14. ure  Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)
 do 6. 7.  2020 do 15. ure
 • Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
 • Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v I. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v II. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (srednje šole z omejitvijo vpisa)
 do 6. 7. 2020 do 16. ure  Objava spodnjih mej I. kroga izbirnega postopka na internetu
 do 9. 7. 2020 do 13. ure  Prijava kandidatov za II. krog izbirnega postopka
 do 14. 7. 2020 do 15. ure  Objava rezultatov II. kroga izbirnega postopka (srednje šole)
 do 16. 7. 2020 do 13. ure  Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v II. krogu izbirnega postopka
 do 16. 7. 2020 do 16. ure  Objava prostih mest za vpis (spletna stran ministrstva)
 do 31. 8. 2020  Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

 

ŠTIPENDIJE

Državne štipendije

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih osebe in da ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),
 • izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana.

V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši. Za štipendijo lahko zaprosi tudi mladoletnik sam, vendar morajo vlogo podpisati tudi zakoniti zastopniki. Vlogo za pridobitev državne štipendije se odda na pristojni center za socialno delo. Več informacij o državni štipendiji dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Zoisove štipendije

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • splošne pogoje: je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisan v program srednje šole idr.;
 • je dosegel izjemni dosežek: najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih (ob prehodu v srednjo šolo kandidat lahko uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih let);
 • ter je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7: povprečje vseh zaključenih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole.

Za nadaljnje prejemanje štipendije mora kandidat izkazati napredovanje v višji letnik in doseženo povprečno oceno 4,1.

Več si lahko preberete v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/2014, 43/2016, 44/2018).

Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa, ki ga Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavi do konca junija. Na spletni strani sklad-kadri.si dobite tudi vse potrebne obrazce. Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Štipendija znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Za štipendije, ki se ne podeljujejo po ZŠtip-1, je potrebno preveriti, ali tiste štipendije dovoljujejo hkratno prejemanje štipendije za deficitarne poklice – npr. občinske in podobne štipendije.

Javni sklad RS za ravzoj kadrov in štipendij vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Ta je skupaj z dodatnimi informacijami o štipendijah objavljen na spletni strani sklad-kadri.si. Vlogo je moč oddati meseca junija.

Razpis 2019/2020

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje dijakov in podjetji, kajti ta si lahko preko dolgoročnega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo svoj razvoj. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki se lahko povežejo s podjetji povezavah na spletni strani sklad-kadri.si.

ZAPOSLOVANJE

Podatke  lahko spremljate na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.