Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Toneta Pavčka.
1. Osnovni podatki

1

Naziv zavoda: Osnovna šola Toneta Pavčka
Postaja 1
8216 Mirna Peč
Odgovorna uradna oseba: Majda Čengija, ravnateljica
T: +386 7 620 94 11
e-pošta: majda.cengija@ostpavcka.si
Datume prve objave:  januar 2020
Datum zadnje spremembe: avgust 2022
     Katalog je dostopen na spletnem naslovu:   http://www.ostpavcka.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga:  Katalog je dostopen samo v elektronski verziji

 

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

 2. a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
       Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program in program za predšolsko vzgojo
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 • ŠOLA
  Osnovna šola Toneta Pavčka
  Postaja 1, 8216 Mirna Peč

T: +386 7 62 09 411
F: +386 7 30 78 018
e-pošta: info@ostpavcka.si
internetni naslov: http://www.ostpavcka.si/

 • VRTEC
  Vrtec Cepetavček
  Postaja 1, 8216 Mirna Peč

T: +386 7 62 09 421
e-pošta: vrtec.cepetavcek@ostpavcka.si
internetni naslov: http://vrtec.ostpavcka.si/

Organigram pravne osebe: Povezava – organigram 

 

 2. b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
                                     Pristojna oseba: Majda Čengija, ravnateljica
e-pošta: majda.cengija@ostpavcka.si

 

 2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
       Državni predpisi
Predpisi EU
Notranji predpisi

 

 2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
       Predlogi predpisov: Predlogi predpisov dostopni nahttps://www.gov.si/

 

 2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
      Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskem sklopu:
  • Letni delovni načrt za šolo in vrtec
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
  • Vzgojni načrt
  • Pravila šolskega reda
  • Hišni red
  • Hišni red v Dvorani OŠ toneta Pavčka
  • Pravilnik o varnosti otrok
  • Pravilnik o kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi
  • Pravilnik o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v naravi
  • Pravilnik o sprejemu otrok v OŠ Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček
  • Pravila šolske prehrane
  • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
  • Pravilnik o računovodstvu
  • Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov OŠ Toneta Pavčka
  • Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada
  • Pravila šolskega sklada
  • Pravila o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem
  • Pravilnik o poslovanju knjižnice
  • Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga
  • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja
  • Pravilnik o prepovedi uživanja psiho aktivnih snovi na delovnem mestu

  Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu red

 • Pravilnik o pohvalah

 

 2. f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
    Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba  
 • Vpis v prvi razred
 • Volitve pri napredovanju v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje in realizacija LDN
 • Izvajanje NPZ
 • Sprejem letnega in finančnega poročila
 • Sprejem samoevalvacijskega poročila
 • Sprejem finančnega načrta
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oz. prenehanje statusa učenca perspektivnega športnika ali umetnika

 

 2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
       Seznam zbirk: /

 

 2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
       Seznam evidenc: /

 

 2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
      Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spletne strani šole http://www.ostpavcka.si/ . Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
4. Stroškovnik
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):
 • Ponudbe javnih naročil
Dostopnost