Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v februarju. Šola vpisuje v 1. razred otroke, ki so oziroma bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši so dolžni otroka v šolo vpisati v šolskem okolišu, kjer otrok biva.

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje šolanje odloži za eno leto. Starši na šolo naslovijo vlogo za odložitev šolanja, v kateri navedejo razlog odložitve. Vlogi priložijo tudi ustrezna potrdila (npr. mnenje psihologa, zdravnika), v kolikor z njimi razpolagajo.

Na podlagi strokovnega mnenja imenovane komisije za ugotavljanje pripravljenosti otrok ob vstopu v šolo, ki jo sestavljajo zdravnik, učitelj in svetovalna delavka, o odložitvi šolanja odloča ravnatelj. Starši najmanj tri mesece pred začetkom šolanja prejmejo potrdilo o vpisu otroka v šolo oz. odločbo o odložitvi šolanja.

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/2022 bo potekal v sredo, 24. 2. 2021, po vnaprej določenem časovnem razporedu.

Več informacij ste starši lahko prejeli na uvodnem roditeljskem sestanku, tukaj pa si lahko ogledate predstavitev.

Pričakovane spretnosti otroka ob vstopu v šolo

Vpisna dokumentacija:

Mojca Novak (mojca.novak@ostpavcka.si)