V skladu z normativi in standardi ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v zavodu deluje tudi svetovalna služba, ki z interdisciplinarnim pristopom sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka. Pri svojem delu sodeluje z otroki, starši, učitelji, vzgojiteljicami in zunanjimi institucijami. Sodeluje tudi z vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda. Dejavnost svetovalne službe so tako dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalni delavki v šoli: Mateja Ancelj (mateja.ancelj@ostpavcka.si) in Urška Pliberšek (urska.plibersek@ostpavcka.si).

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • karierna orientacija,
 • individualno in skupinsko delo z učenci z motnjami in težavami v razvoju,
 • izvajnaje, koordiniranje in spremljanje  oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • identifikacija nadarjenih  in testiranje nadarjenih učencev
 • spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
 • sodelovanje in svetovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor,
 • sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško-psihološkega  področja,
 • analiza učnega uspeha in vzgojne problematike šole,
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole.

POMOČ UČENCEM

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami omogoča pomoč učencem, ki imajo težave pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Starši, ki jih zanima, ali bi bil njihov otrok do take pomoči upravičen, se lahko oglasijo v svetovalni službi na razgovoru. Za otrokov razvoj je smiselno, da se starši že kmalu po zaznavanju začetnih težav odločijo, da bodo otroku sami poskušali pomagati pri učenju ali pa bodo poiskali ustrezno pomoč pri šolski svetovalni službi in drugih strokovnjakih.

KORISTNE INFORMACIJE ZA STARŠE

V nadaljevanju vam v branje ponujamo različne vsebine povezane z razvojem in odraščanjem otrok.